Vad är Canada Border Services Agency (CBSA)?

Ändrat: Nov 15, 2023 | Tags: CBSA, IRCC

Canada Border Services Agency (CBSA) spelar en oumbärlig roll i landets verksamhet för nationell säkerhet och allmän trygghet. Som frontlinjeorgan med ansvar för gränskontroll, invandringskontroll och tulltjänster är CBSA avgörande för att säkerställa en säker och effektiv gräns.

CBSA:s historia

CBSA inrättades officiellt den 12 december 2003, som en del av en betydande omorganisation av den kanadensiska federala regeringen efter händelserna den 11 september 2001. Denna omorganisation syftade till att säkerställa en mer samordnad, konsoliderad och fokuserad strategi för att skydda Kanadas gräns.

Byrån förde samman delar av Canada Customs and Revenue Agency, immigrationsavdelningen vid Citizenship and Immigration Canada och funktionerna vid inresehamnar (POE) vid Canadian Food Inspection Agency. Denna konsolidering utformades för att öka effektiviteten och ändamålsenligheten i gränsförvaltningen.

Syftet med CBSA

CBSA:s övergripande syfte är att säkerställa Kanadas säkerhet och välstånd genom att förvalta landets gränser. Detta innebär att reglera flödet av människor och varor in i och ut ur Kanada samtidigt som landets invandrings- och tullagstiftning upprätthålls.

Dessutom spelar CBSA en viktig roll när det gäller att skydda landet från potentiella hot. Detta inkluderar att fånga upp förbjudna varor, neka inresa för personer som inte har tillstånd och avskräcka potentiella hot mot den nationella säkerheten.

CBSA:s funktioner

Tulltjänster

Som officiell tullmyndighet i Kanada övervakar CBSA import och export av varor in i och ut ur landet. Den ser till att tullar och skatter på dessa varor betalas och att all import och export följer kanadensisk lag och handelsavtal. Detta innebär att man kontrollerar internationell post, inspekterar kommersiella transporter och övervakar varornas rörelser.

Verkställighet av invandring

CBSA ansvarar för att upprätthålla Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) vid Kanadas gränser. Detta innebär att avgöra om resenärer är tillåtna, kvarhålla personer som kan utgöra ett hot mot Kanada och avlägsna personer som är otillåtna eller som bryter mot IRPA.

Gränsbevakning

Som en del av sin gränsbevakningsfunktion arbetar CBSA nära med andra federala, provinsiella, territoriella och internationella brottsbekämpande organ för att upptäcka och förhindra olagliga aktiviteter vid gränsen. Detta inkluderar förbud mot olagliga droger, vapen och annat smuggelgods, samt bekämpning av organiserad brottslighet och terrorism.

Skydd av livsmedelssäkerhet, växt- och djurhälsa

CBSA spelar också en avgörande roll för att skydda Kanadas livsmedelssäkerhet, växt- och djurhälsa genom att reglera importen av livsmedel, växter, djur och relaterade produkter. Denna roll innebär att förhindra införsel av skadliga skadedjur och sjukdomar som kan påverka Kanadas jordbruks- och naturresurser.

Hur är CBSA involverat i Kanada eTA, visum eller invandring?

CBSA spelar en central roll i hanteringen och tillämpningen av invandringsregler och förordningar i landet, inklusive de som rör elektroniska resetillstånd (eTA), visum och invandring.

Elektroniskt resetillstånd (eTA)

CBSA ansvarar för tillsynen av eTA-systemet. Kanada eTA är ett obligatoriskt resetillstånd för resenärer som kan resa utan visum till Kanada via ett flygplan. eTA utfärdas av Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC), men CBSA:s tjänstemän på flygplatsen har till uppgift att verifiera eTA vid resenärens inresepunkt till Kanada.

Kanadensiska visum

Även om kanadensiska visum utfärdas av IRCC har CBSA befogenhet att granska visum vid Kanadas gränser och inreseorter. CBSA-tjänstemän har befogenhet att fråga ut resenärer för att säkerställa att de uppfyller de nödvändiga kraven för att resa in i eller vistas i Kanada. Om det finns några tvivel om en resenärs avsikter eller tillåtlighet kan CBSA neka dem inresa.

Invandring

Som en del av sitt mandat ansvarar CBSA för att upprätthålla Immigration and Refugee Protection Act. Detta inkluderar upptäckt och avlyssning av otillåtna personer eller varor. CBSA kan kvarhålla och avlägsna personer som inte har laglig rätt att vistas i Kanada, inklusive de som utgör ett hot mot den nationella säkerheten, är inblandade i brottslig verksamhet eller har brutit mot mänskliga eller internationella rättigheter.

Så även om CBSA inte utfärdar eTA eller visum spelar de en viktig roll när det gäller att upprätthålla sina regler och förordningar, liksom bredare invandringslagar, vid landets gränser.

Slutsats

Canada Border Services Agency spelar genom sina mångfacetterade funktioner en avgörande roll för att upprätthålla säkerheten och det ekonomiska välståndet i Kanada. Genom att hantera landets gränser, tillämpa tull- och invandringslagar och samarbeta med andra brottsbekämpande myndigheter säkerställer CBSA en säker och effektiv gräns, ett uppdrag som är avgörande för alla kanadensares och resenärers liv.