Villkor

Nedan  hittar du villkoren som antagits av bolaget “company eta-for-canada.com. Dessa villkor står under översyn av Förenade Kungarikets lagar. 

Bolaget kommer att genomföra ansökan enligt kundens krav och begäran, och är inte ansvarig för felaktig information från kunden. Bolaget kommer att göra allt för att kunna få det korrekta visumet i den specificerade tidsperioden. Bolaget är emellertid inte ansvarigt för följande möjliga händelser på ambassaden; Vägran att ställa ut visumet. Utställande av ett felaktigt visum. Försening i utställandet av visumet.

Skulle bolaget ha orsakat något av det ovanstående genom felaktigheter eller försummelse är bolagets ansvarsskyldighet begränsat till kostnaden för et tutbytesvisum eller återbetalnng av alla avgifter. Bolaget kan inte hållas ansvarigt för konsekvenser såsom, men inte begränsade till,: missade vinster/inkomster,  Kostnader för flygbiljetter.

Avbeställningsrättigheter

Vid det tillfälle vid vilket du har skickat in din ansökan

 till oss online elle över telefon, är de förutsatt att du har samtyckt till att vi omedelbart börjar behandla din ansökan och att vi tillhandahåller våra tjänster. Som ett resultat av detta har du inte rätt att avbeställa enligt Konsument-skydds akten, “The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013”. Detta är på grund av att du enligt” Regulation 36(1)(a) and 37(1)(a)” förlorar din rättighet att avbeställa om du samtyckt till att vi kan börja tillhandahålla våra tjänster.

Äganderätt

Web-sidan eta-for-canada.com ägs och brukas av “sweet startup ltd”. Om du inte samtycker till att vara bunden av, och rätta dig efter, dessa villkor för användande ska du inte gå in på eller anv¨da denna web-sida.

Begränsningar av användandet

Du får inet använda denna web-sida, eller tjänsterna som erbjuds, för personlige vinstintressen, och du får inte sälja eller tillhandahålla till tredje man, eller på annat sätt  profitera från någon som helst tjänst eller information (inte heller några som helst förändringar, bearbetningar eller analyser av) som är tillgänglig på denna web-sida.

Säkerhet

Vi förbehåller oss rätten att då och då, utan förvarning, : (a) ändra och/eller introducera nya och/eller ytterligare säkerhetsåtgärder; (b) Tillfälligt ta bort och/eller begränsa tillgängligheten till denna websida för vissa personer; och (c) göra vad helst vi finner nödvändigt för att bevara säkerheten och integriteten för denna websida och den information som finns i sidans databaser. 

Exakthet och innehåll

Vi använder oss av tillfredsställande skicklighet och omsorg när vi sammanställer den information som är tillgänglig på denna web-sida. Det kan emellertid finnas viss information som har sammanställts och/eller tillhandahållits oss av en tredje man som inte är medlem av vårt nätverk. “eta-for-canada.com” tar inte ansvar för riktigheten av någon som helst information från en sådan tredje man.  Fel och försummelser som kan finnas i den tillgängliga informationen på och genom denna web-sida kan bero på ett antal faktorer  som är inbyggda i alla internet-relaterade system och som ligger utanför vand vi rimligen kan kontrollera. Tll exempel kan information påverkas av data-mjukvara eller handläggningsmisstag, eller defekter i dataöverförande. På grund av detta tillhandahålls informationen “som den är” och du bör alltid försöka att kontrollera riktigheten av all information tagen från denna web-sida innan du förlitar dig på den.

Detta är en dynamisk plats och som ett resultat, innehåll och utseende och känsla kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande.

Begränsad licens och äganderätt

Med begränsningar tillåts du att ladda ner innehåll från denna web-sida till en personlig dator, och att skriva ut en kopia på detta innehåll, endast för ditt personliga, icke kommersiella bruk, under förutsättning att alla copyright, varumärken och andra äganderättsregler icke förändras.
Om inte uttryckligen och specifikt tillåtet i villkoren för användande är det strängt förbjudet att spara översättningar, återöverföringar, utskick eller annan användning av material på denna websida och i dess databaser på någon som helst internetsida eller i annat media. Du förbjuds också att: (a) kopiera denna sida eller delar av den på någon som helst annan websida; eller (b) kopiera denna sida på en annan server; eller (c) använda automatiska bild kopierings teknologier för att erhålla någon som helst sorts information från denna websida.
Tillståndet för denna begränsade licens är villkorat av ditt medgivande och samtycke till alla dessa villkor för användande.
Mjukvara (om sådan finnes)  att ladda ner från denna websida  är antigen ägd av, eller licensierad till oss. Du får endast använda sådan mjukvara enligt reglerna i slutanvändar licensen till denna mjukvara eller, om det inte finns någon sådan licens, har du en icke exklusiv, icke överförbar licens att använda denna mjukvara enligt villkoren för användande på denna websida. All copyright och alla andra intelektuella ägande rätter, vilka på något sätt kan relateras till denna websida (inkluderande men icke begransande till de som avser dess innehåll, varumärke och tjänster, mjukvara och och allt annat material tillgängliga på och genom den) vilka inte har getts till dig enligt dessa villkor för användande är är härmed uttryckligen reserverade för eta-for-canada.com eller i fall av alla andra varumärken, namn och logon som kan finnas på denna websida för de respektiva ägarna.

Ditt samtycke

Genom att använda denna websida samtycker du till att

eta-for-canada.com kan behandla och överföra (både inom och utom EEA området) användardata på det sätt som är nödvändigt för oss för att kunna förse dig med denna service och göra det möjligt  för dig att använda denna websida och få ditt ETA.

Leverans policy

Vår leveranspolicy är här för att förklara för dig, kunden, hur vi tillhandahåller servicen som utloves på vår websida.

1- eta-for-canada.com är en privat, tredje mans ETA ansöknings- och databehandlings agentur och ded är inte anknuten på något sätt till Canadas regering.

2- Service som erbjuds

  • Angivande och beghandling av ETA Visa Waiver ansökingsdata
  • Samma dags behandling och uppdatering av status
  • Bekräftelse av reseauktorisation levereras per e-post
  • Uppdateringar och statuskontroll av ansökningsinformation i 2 år från det att ETA auktorisation har mottagits
  • 24/7 ETA e-post och telefon kundsupport

3- eta-for-canada.com garanterar inte att ansökningar accepteras, vi behandlar endast kundens ansökningsdata och integrerar dessa i ETAs CIC-system.

4- Kunden är ansvarig för att tillhandahålla giltig och ackurat ansökningsinformation, eta-for-canada.com är inte ansvarigt för avvisade ansökningar pga icke giltig och oriktig information som kunden har skickat in.

5- När ansökningsuppgifterna har skickats in har eta-for-canada.com 24 timmar att behandla ansökan och tillhandahålla uppdatering av uppgifter till kunden. Inga fordringar för icke levererade bekräftelser av reseauktorisationer kommer att accepteras innan 24 timmar har gått efter det att kunden har skickat in sina uppgifter. Kunder har rätt till fordran om de inte har erhållit ett bekräftelse-dokument eller uppdatering av status efter 24 timmar.

6- Ansökningar kan sättas på väntestatus av CIC av flera orsaker. Om det är fallet kommer en kundservice representant att kontakta kunden för att samordna en möjlig lösning på problemen. Samma sak gäller om ansökan har avslagits.

7- De tjänster som tillhandahålls häri är i relation till inlämnande av eTA-ansökningar. Kostnaden för behandlingen av ansökningarna inkluderar alla serviceavgifter (upp till 80 USD), som är beroende av var den sökande befinner sig. Vi har ingen koppling till den kanada regeringen eller ambassaden. Behandlingsavgiften inkluderar 7 CAD på grund av den kanada regeringen för att utfärda din eTA. Du kan ansöka direkt via http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.aspGenom att köpa vår service gå kunden med på att betala en serviceavgift, vilken inkluderar en 7 CAD avgift att betalas av eta-for-canada.com för dennes räkning till tull och gränsskyddet och den kanadensare regeringen för ETA.

8- Kunden måste också tillhandahålla en uttrycklig auktorisation till eta-for-canada.com att handlägga hans/hennes uppgifter samt ansöka för hans/hennes räkning till CIC ETA systemet enligt vår policy för skydd av privatlivet och CIC privaltlivs uttalande på http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

9- Kunden försäkrar att han/hon är berättigad och lagligen auktoriserad att betala med det angivna kredit- eller debit- kortet. eta-for-canada.com kommer att belasta det angivna krditkortet med en total-avgift och är inte ansvarig för illegal användning av kredit-information som sänts in av kunden.

Så fort som vår ”samma dag behandlings-service” är fullgjord, detta inkluderar veckoslut och helger, kommer vi endast att leverera produkten till dig via e-post

Vi rekommenderar på det starkaste att du lägger till vår e-post adress (support@eta-for-canada.com) till dina kontakter för att försäkra dig om att vår e-post inte avvisas pga en överfull inbox.

PDF-filer kan läsas genom att använda Adobe reader, vilken du kan ladda ner gratis.

Om du har några frågor vad beträffar vår leverans-policy, var vänlig att kontakta oss per e-post (support@eta-for-canada.com). Vi kommer att svara inom 24 timmar.

Vår behandlingsservice är ansedd levererad till dig när den har skickats via e-post. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av din reseauktorisation då vissa flygbolag vill se en kopia vid incheckningen.

Förnekande och begränsning av ansvar

(a) Med undantag av vad som kan föreskrivas i dessa villkor för användande, denna sida, dess innehåll, och vilken som helst användning du kan hav av den, tillhandahålls utan några som helst kritiska anmärkningar eller garantier av något slag, uttryckta eller antydda, och vi förnekar alla sådana anmärkningar eller garantier så långt som är tillåtet enligt lag. Vi garanterar inte att information som innefattas eller tillhandahålls genom denna sida är korrekt, komplett eller uppdaterad. 
Inte heller garanterar vi att denna sida (eller delar av den) alltid kommer att vara tillgänglig, helt funktionsduglig, och fri från fel och virus. Följaktligen accepterar du att det enda hjälpmedelet som är tillgängligt för dig vad gäller brott mot dessa villkor skall vara för vårt kontraktsbrott enligt dessa användarvillkor.
(b) Under förutsättning av reglerna i paragraf (d) nedan, men annars så långt som det är tillåtet enligt lag, undantar vi och är vi inte ansvariga för några förluster skador, och ansvarsskyldighet (orsakad eller inte av vår försummelse) allt förslösande av tid, alla förluster av data/skador på data, alla vinstförluster, alla möjligheter och goodwill, alla indirekta konsekvenser och förluster pga straffbarhet eller skada som uppstått från eller i relation till användande av denna sida och/eller informationen på den, eller tjänster som tillhandahållts genom den, hur den än uppstått, genom kontrakt, kränkning (inklusive oaktsamhet) och även om de var rimligt förutsägbara eller om vi har gjorts uppmärksamma på möjlighten av sådana förluster/skador/ansvarsskyldighet
(c) ) Under förutsättning av reglerna i paragraf (d) nedan, men annars så långt som det är tillåtet enligt lag, är vår sammanlagda ansvarsskyldighet vad gäller direkta förluster och skador och andra direkta ansvarsskyldigheter, hur de än uppkommit , genom kontrakt, kränkning (inkluderande försummelse) , begränsade till £100 per anspråk eller per serier av relaterade anspråk
(d) Ingenting i dessa användarvillkor skall begränsa vår ansvarsskyldighet vad gäller:
(i) förlust av eller skada för dödsfall eller personlig skada orsakad av vår försummelse; eller 
(ii) bedrägliga oriktiga framställningar av oss eller de under vår kontroll
(e) Om du använder denna sida som konsument skall ingenting i dessa användarvillkor på något sätt begränsa dina lagstadgade rättighter.

Återbetalningsvillkor

Då websidan har implementerat “the Instant Payment Notification (IPN) system”, vilket tillåter tjänsten att behandlas omedelbart efter betalningen av behandlingsavgiften, tillämpar vi en icke återbetalnings-policy. Kostnaden för ETA-ansökan är inte återbetalningsbar, och skulle det finnas en ytterligare ETA-ansökan för resanden(a), är det inte möjligt för oss att betala tillbaka avgiften.

Vi tar emellertid hänsyn till särskilda omständighter om något skulle inträffa som ligger utanför din kontroll, och vi kommer att överväga återbetalningi från fall till fall. Var vänlig att skicka oss en e-post till support@eta-for-canada.com.

Skiljande

Om en eller flera av villkoren i dessa användarvillkor bedöms ogiltiga av en domstol, tribunal eller ett annat kompetent lagligt forum, eller på annat sätt bedöms omöjliga att tillämpa, skall beslutet inte ogiltigförklara resten av dessa användarvillkor. Dessa villkor skall därför bedömas som ändrade genom att anpassa sådana villkor på så sätt att de blir lagliga och tillämpliga medan avsikten med dem behålls, eller om detta inte är möjligt genom att ersätta dem  med andra villkor vilka är lagliga och tillämpliga. Alla ogiltiga eller icke tillämpliga villkor skall vara skilda från dessa villkor på så sätt att den lagliga giltigheten eller tillämpligheten av de resterande villkoren i fråga inte skall påverkas

Hela överenskommelsen

Användarvillkoren tar över alla tidigare överenskommelser, arrangemanger och uttalanden (utom för de där ansvarsskyldighet inte är undantagen) mellan oss vad gäller ditt användande av denna websida och utgör hela överenskommelsen mellan oss relaterande till dessa.

Ändring av användarvillkoren

Vi får då och då utan förvarning ändra, anpassa eller på annat sätt förändra dessa användarvillkor (pga säkerhets- lagliga eller föreskriftsenliga orsaker eller för att reflektera uppdateringar eller ändringar av våra tjänster eller funktionen av denn sida) . Ditt fortsatte användande av denna sida anses vara en acceptans av dessa ändrade villkor och du bör granska dem innan du fortsätter att använda denna sida.

Om oss

Denna sida är tillgängliggjord för dig av sweet startup ltd och är ©eta-for-canada.com, 37 Warren Street, London, England, W1T 6AD. Alla rättigheter förbehållna.
Våra normala öppningstider är 09:00 veckodagar, undantaget offentliga helgdagar.
Du kan kontakta oss genom aat skriva till oss på adressen ovan eller genom att använda “contact us” faciliteten på sidan.

Diverse

Dessa villkor skall inte anses eller bedömas ar ett partnerskap, gemensamt företag elle anställningskontrakt mellan dig och oss.
Du får inte licenciera, kontraktera eller på annat sätt överföra någon av dina rättigheter enligt dessa användarvillkor utan vårt skriftliga medgivande på förhand.
Rubriker i dessa användarvillkor är endast för bekvämlighet och skall inte tas hänsyn till vid tolkning av dessa användarvillkor.

Avslutande

Vi förbehåller oss rätten att omedelbart och utan förvarning blockera din tillgång till denna sida om vi i god tro anser att du inte har rättat dig efter användarvillkoren.

Rätt för tredje man

Ingen annan än du och vi har några rättigheter enligt kontrakten (Rätt för tredje man) Lag 1999 för att upprätthålla alla villkor i dessa användarvillkor oavsett om en sådan person eller enhet har identifierats genom namn som tillhörande en klass eller motsvarande en  specific beskrivning. Fôr att undvika tvivel skall ingenting i denna paragraf påverka rättigheterna för någon tillåten anvisad eller överförd person.

Tillämplig lag

Användandet av denna sida styrs av engelsk lag och du medger oåterkalleligen att du underkastar dig alla fordringar eller tvister som har uppstått i relation till, ut av, eller i samband med denna sida. (och all användning du har av den eller tjänsterna och/eller tilfällen erbjudna genom den) till den icke exclusiva domsrätten för engelska domstolar.

Pass och Visum

Du måste konsultera den relevanta ambassaden eller konsulatet för denna information. Krav kan ändras och du bör kontrollera uppdateringar i god tid innan avresa. Vi beklagar att vi inte kan acceptera något som helst ansvar om du vägras ombordsttigning på ett flygplan eller vägras inresa till vilket som helst land pga att du inte har ett korrekt pass, visum eller andra dokument som ett flygbolag, auktoritet eller land kräver. Hälsa: Rekommenderade vaccinationer för resande  kan ändras vid vilken tidpunkt som helst och du bör konsultera din läkare eller nuvarande rekommendationer innan din avresa. Hälsoregler för ditt semestermål kan du hita i en hälsopamflett kallad "The Traveller's Guide to Health" (T4). Det är ditt ansvar att se tillattt du gör dig medveten om alla medicinska råd som har att göra med din resa.

Användarens användning av websidan och/eller de erbjudna tjänsterna erbjuds med fullständig förståelse för att de erbjudna tjänsterna inte sysselsätter sig med att ge råd och skall inte beaktas när du tar beslut gällande din resa. Informationen på websidan och/eller de erbjudna tjänsterna tillhandahålls utan garantier vad gäller tillförlitlighet, ändamålsenlighet, förenlighet med eller säkerhet av någon del av websidan och de erbjudna tjänsterna. Bolaget garanterar inte en oavbruten tillgång till websidan eller de erbjudna tjänsterna, inte heller att alla förklaringar på websidan är utan fel.